Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Základní údaje

Provozovatel obchodu: MAWER CZ s.r.o.
Sídlo společnosti:
 Rašínova 2, 602 00 Brno
IČO: 29206782
DIČ: CZ29206782
Zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65700
Výroba , distribuce a servis
: Třebíč        

Adresa obchodu:     Hrotovická 176, 674 01 Třebíč
Bankovní spojení:        KB Třebíč, č.ú. 43-7469670257/0100
Telefonický kontakt:
     608 323 591 (v pracovních dnech 8.00 – 16.00 hod.)

E-mail : mobiliar-mestsky@seznam.cz

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1.   Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.mawer.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem MAWER CZ s.r.o.(dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). 
1.2.   Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. 
1.3.   Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.   Všechny uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.
2.2.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. 
2.3.   Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.4 POZOR !!! Produkty s uvedenou cenou 1,- Kč nejsou označeny konkrétním ID s přesným popisem. Produkt je uveden s informativním popisem a nelze jej za 1,- Kč objednat. Případná objednávka těchto produktů nebude kupujícímu potvrzena. V těchto případech dojde pouze k automaticky generované odpovědi. Je nutné kontaktovat dodavatele.

 

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1.   Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
3.2.   Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. 

Způsoby plateb:
Platba hotově při osobním odběru
Platba převodem z účtu
Při tomto způsobu platby, zašlete celkovou částku za objednané zboží na náš účet na základě námi vystavené faktury. Jako variabilní symbol (VS) uveďte, číslo faktury.  Jinak je možné, že nebude dodržena expediční lhůta z důvodu nespárování platby. Po připsání částky na účet Vám zboží ihned odešleme. 
Platba dobírkou při předání zboží 
Při tomto způsobu platby Vám bude zboží osobně doručeno a předáno proti zaplacení jeho celkové částky. 
Zálohová platba převodem z účtu
Je nabízena především pro zákazníky při nákupu dřevostaveb. Po vystavení zálohové faktury na 60% konečné ceny a jejím zaplacení je materiál na dřevostavbu dopraven na místo a realizace stavby provedena. Při předání stavby zákazník doplatí zbývajících 40 % z ceny díla. Celý tento proces se řídí individuální dohodou se zákazníkem

3.3.   Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, pokud nebylo předem písemně sjednáno jinak.
3.4.   Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží ve

smluvené výši. 

 

Dopravné

0            -     100,-        130,- Kč

1001      -  1 990,-         130,- Kč

1991       - 4 000,-         260,- Kč

Při platbě dobírkou se účtuje + 40,- Kč

 

U některých produktů je uvedena speciální doprava – označeno jako ,,SPECIÁLNÍ DOPRAVA´´

Speciální doprava se vztahuje především na zahradní a nářaďové domky a cena se pohybuje v rozmezí

1200,- až 2000,- Kč. Pokud není přesně stanovena u produktu, doporučujeme konzultaci před

objednáním. 

 

SKLUZAVKY

Monkey Home 2,28m, 2,9m a Eko-Line 2,28m, 2,9m :

Pevná cena 300,- Kč za jednu a více skluzavek.

Při platbě dobírkou se účtuje + 40,- Kč

V případě objednání skluzavky s hřištěm - speciální dopravné bude zrušeno při fakturaci.

 

PRODUKTY V DÉLKOVÝCH METRECH

U produktů jako jsou  lana, prkna, desky, tyčový materiál, terénní tunelové skluzavky a tobogány a charakterově podobných produktů je cena stanovena za metr produktu. V případě nejasností doporučujeme předchozí konzultaci.


3.5.   Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně   z přidané hodnoty.

3.6.   Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

4.1.   Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Vzhledem k ruční řemeslné výrobě ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Doporučujeme si předem ověřit u dodavatele na tel. čísle dodací podmínky pro jednotlivé zboží. Místo odběru, není-li písemně sjednáno jinak, je stanoveno na základě objednávky kupujícího. 
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. 
Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v objednávce, doporučujeme Vám proto email uvádět. 
4.2.   Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky.

 Nejvhodnější způsoby přepravy včetně cen Vám budou nabídnuty při potvrzení objednávky.
4.3.   Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
4.4.   Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a zboží. 

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží. Stornovat lze buď telefonicky na tel. čísle 608 323 591 nebo na příslušném

e-mailu : mobiliar-mestsky@seznam.cz 
5.2.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
5.3.   Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného (na zakázku) podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
5.4.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu : MAWER CZ s.r.o., Hrotovická 176, 674 01 Třebíč nebo na e-mail : mobiliar-mestsky@seznam.cz
5.5.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu nejpozději do 14-ti dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.
5.6.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. 
5.7.   Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. 
5.8.   Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od stornování objednávky ze strany prodávajícího.

 

6. Odpovědnost za vady a záruka

6.1.   Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 hodin od převzetí zboží.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
6.2.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. 
6.3.   Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 6.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady sdělena při prodeji zboží.
6.4.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
6.5.   Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. 
6.6.   Má-li věc vady má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 
 6.7.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. 
6.8.   O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. 
6.9.   Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu nebo SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 
6.10.Dřevo je přírodní materiál, proto nelze považovat za funkční vadu výrobku nerovnoměrné zbarvení, výskyt suků ani drobné rosení pryskyřicí.

 

 

7. Montáž – jedná se pouze o veřejný sektor

7.1.   Kupující si může montáž provést svépomocí – pouze však osobou znalou v oboru – specialistou, přesně podle

návodu dodaného výrobcem společně s výrobkem. Při montáži je třeba dodržet všechny stavební a bezpečnostní předpisy.

7.2.   Kupujícímu lze za příplatek zajistit prověřenou a odborně proškolenou montážní firmu (cena montáží je uvedena vždy u každého výrobku)

 

8. Služby

8.1.   Kupující při nákupu dětského hřiště pro veřejný sektor v hodnotě 100.000,- Kč a více získává

zdarma kontrolu po montážní firmě

zdarma pravidelnou roční kontrolu v následujících dvou letech

zdarma získává servisní knihu

je informován s náležitostmi spojenými s provozováním dětského hřiště

8.2.   Vstupní a hlavní roční kontrola - provádí výrobce nebo jím určená kvalifikovaná osoba v intervalu nepřekračujícím 12 měsíců. Je kontrolována zejména shoda s odpovídajícími částmi EN 1176 po jakýchkoli změnách  

provedených na základě přijatých bezpečnostních opatřeních. O této kontrole je proveden zápis do kontrolní a    

servisní knihy a je vyhotovena revizní zpráva. Na jejím základě osoba provádějící roční hlavní kontrolu doporučí,  případně provede nutná opatření a údržbu zařízení po dohodě s provozovatelem. Cena revizí je stanovena množstvím a složitostí herních prvků podle zvláštního ceníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
9.5.   Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. 
9.6.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.7.   Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

                                                                                                  MAWER CZ s.r.o.